6/04/2007

Ukrajinski prezident l'ubi dogovor ob vibori i hoče ih bezobmanne / 03/06/07 / Украјински президент льуби договор об вибори и хоче их безобманне

No comments: